АДИС ЕООД на основание Заповед №А-З-52/05.05.2023г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик на 1 бр. нискотемпературен хладилник с две врати, за нуждите на ПС АДИС, к.к. Златни пясъци, със следните параметри:

 • Температурен диапазон от 0°С до +8°С;
 • Вместимост до 1400 литра;
 • Мощност от 440 W до 600 W;
 • Приблизителен размер, но не по-голям от 140см/81 см/205 см;
 • Охладителна система на хладилното отделение – динамично;
 • Автоматично размразяване;
 • Дигитален термометър и термостат;
 • Външни и вътрешни панели от неръждаема стомана;
 • Решетки в хладилното отделение;
 • Окачване на вратата в дясно или в ляво;
 • Честота 50 Нz.

Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, за което посочват Единен идентификационен код (ЕИК). Юридически лица или еднолични търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – не се допускат до участие.

Критерий за оценка на офертите: икономически най-изгодната оферта, като комисията се ръководи от следните критерии: цена, енергиен клас, възможност за доставка, начин на плащане, гаранции.

Срок за подаване на офертите: Офертите се подават до 17:00ч. на 15.05.2023г. в Деловодството на АДИС ЕООД на адрес: гр. София, ул. „Велико Търново“ № 27 или на електронния адрес: delovodstvo@adis.bg, като задължително се посочват наименованието на кандидата, ЕИК, адрес за кореспонденция, телефон за контакти и процедурата, за която кандидатства. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата. В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 3 броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17:00 часа на 18.05.2023г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 19.05.2023г. от 14:00 часа, на която дата да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

Офертите се подписват от законния представител или от упълномощен представител на кандидата и в тях се посочва цената за брой, в български лева без ДДС. Към офертите се прилага удостоверение за актуално състояние от ТРРЮЛНЦ или се посочва ЕИК.

Разгледайте и другите Обявени поръчки на АДИС ЕООД.

Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.