АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-116/29.08.2023 на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за Основен ремонт на покрив /настилка/ на подземен гараж на ул. „Александър Жендов“ №1, съгласно Задание за офериране.

Изисквания към кандидатите:

               1. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище, адрес на управление.

               2. Кандидатите представят предложенията си съгласно приложеното Задание за офериране. Офертата може да бъде само за определени позиции, както и за всички, според възможностите на конкретната фирма.

Краен срок на събиране на офертите: 31.08.2023 г. до 17.00 часа.

В случай, че в определения срок са подадени по-малко от четири броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 часа на 08.09.2023 г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 09.09.2023 г. от 10.30 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодна оферта.

  • Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново” № 27  по пощата или на ръка. На плика да бъдат записани:
  • предмет на процедурата;
  • име на обекта и номер на позицията по която се нандидатства;
  • име на фирмата, от която е предложението;
  • адрес и телефон за обратна връзка.

Същите данни да бъдат записани и в офертата, която трябва да е подписана от лице, представляващо фирмата и с положен печат на същата.

Разгледайте и другите Обявени поръчки на АДИС ЕООД.
Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.