АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД на основание Заповед №А-3-125/11.09.2023г. на Управителя, открива  процедура за избор на застрахователна компания за сключване на задължителна „Гражданска отговорност“ и Каско (клауза П) за притежаваните от Дружеството моторни превозни средства по приложение №1.

1. Максимална обща стойност на застрахователната премия 24 000,00 лева, без включен данък върху нея.

2. Общи и специални изисквания към участниците:

– Застраховка „Гражданска отговорност“ се сключва на основание чл. 477 от Кодекса на застраховането, при застрахователни суми (лимит на отговорност), определени в чл. 492 от Кодекса на застраховането и при условията на чл. 480 от Кодекса на застраховането.

Застрахователната полица „Гражданска отговорност“ покрива отговорността на застрахования за причинени от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованият отговаря съгласно българското законодателство или законодателството на държавата членка на ЕС, в която е настъпила вредата. Застрахователната полица  „Гражданска отговорност“ се предоставя със сертификат „Зелена карта“, валиден не само на територията на ЕС, ЕИП, Сърбия, Швейцария, Андора, но и за всички държави, които са членове на международното споразумение „Зелена Карта“. Застрахователната премия трябва да включва всички вноски в гаранционен и обезпечителен  фонд.

Застрахователна полица „Автокаско“ покрива пълно каско, помощ на път „асистанс“ и доверен сервиз. Застрахователна полица „Автокаско“ има териториално действие на територията на Република България, държави – членки на ЕС, ЕИП, Сърбия, Швейцария, Андора и за всички държави, които са членове на международното споразумение „Зелена карта“, които се намират на територията на Европа, без заплащане на допълнителна премия. Застрахователната премия трябва да включва вноски в гаранционния и обезпечителен фонд.

Участниците следва да декларират в офертата си покритие на всички посочени от възложителя рискове, независимо от покритията, описани в Общите им условия по застраховка „Автокаско“.

Еднократната застрахователна премия следва да се формира за всеки автомобил и вид застраховка поотделно.

Участниците следва да отговарят на изискванията на чл. 12, ал. 1 от Кодекса за застраховането и да притежават лиценз по чл. 29 и чл. 48-51от Кодекса за застраховането, копие от който прилагат към офертата, в обхвата на който са включени рисковете, посочени в настоящата конкурсна процедура;

Офертите следва да се оформят съгласно приложения към настоящата заповед образец – Приложение № 2 и да са валидни за срок от 8 месеца, считано от датата на подаване, както и в случай на придобиване на ново МПС в същия период;

Премията се посочва в лева и начин на плащане (брой вноски). Допускат се варианти на предложението;

Срок на застрахователния договор: 1 (една) година, считано от датата на изтичане на предходния застрахователен договор за всяко МПС по приложение №1;

Обслужване на автомобилите от доверени сервизи на застрахователя;

3. Дата, място и час на отваряне на предложенията: на 28.09.2023г. от 14.00ч. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27. Процедурата се провежда при закрито заседание на комисията.

4. Процедурната документация може да бъде изтеглена от интернет страницата на АДИС ЕООД, а именно www.imoti.adis.bg в раздел „Поръчки“.

5. Условия за оглед: всеки работен ден от 15.00 ч. до 17.00 ч. след предварителна заявка: на тел. 0882 177751.

6. Краен срок за приемане на предложенията за участие: до 16.00ч. на 27.09.2023г. Кандидатите подават лично или по пощата документите си в затворен запечатан плик, върху който се посочва името на кандидата, адрес за кореспонденция и процедурата, за която се кандидатства. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата. При приемане на заявлението за участие, върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са получени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик, както и когато върху плика не са посочени данните на кандидата, процедурата, за която се подават, адрес за кореспонденция и телефон. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.

7. Списък на документите, които следва да се представят от кандидатите:

(1). Документи за легитимация: за български юридически лица – търговци – удостоверение за регистрация или пререгистрация по Закона за търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ с посочване на Единен идентификационен код (ЕИК); Когато участникът е чуждестранно юридическо лице – съответният документ трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която е установено лицето и да се представи в официален превод на български език;

(2). Оферта (ценово предложение), съгласно образеца към документация – Приложение №2;

(3). Лиценз по чл.29 или чл.48-51 от Кодекса за застраховането, в обхвата на който са включени рисковете, посочени в настоящата конкурсна процедура.

(4). Проект на полица;

(5). Изрично пълномощно – в случай, че заявлението, офертата и останалите документи не са подписани от представляващия орган, съгласно официалната регистрация на кандидата;

(6). Други документи – по преценка на кандидата.

Разгледайте и другите Обявени поръчки на АДИС ЕООД.
Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.