АДИС ЕООД, на основание Заповед №А-З-131/21.09.2023г. на Управителя, открива процедура за провеждане на търг за продажба на дълготрайни материални активи – автомобили, собственост на Дружеството, в съответствие с изискванията на Приложение № 1 към Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, подробно описани по позиции, както следва:

1. Позиция 1 /п.1/ – Автомобил марка ХОНДА ЛЕГЕНД, с рег. № СА6006МА, с прекратена регистрация от 14.11.2022г., неизправни предавателна кутия и соленоиди, двигател № J35AB320513, рама № JHMKB16507C204894, цвят „черен металик“, бензинов двигател с обем 3500 куб. см., мощност 217 kW, брой места 4+1, брой врати 4, пробег 217 186 км.;

2. Позиция 2 /п.2/ – Автомобил марка ПЕЖО 307 СВ, с рег. № СА4507ТТ, двигател № 10JB570009544, рама № VF33H9HYB84697223, цвят „сив металик“, дизелов двигател с обем 1600 куб. см., мощност 81 kW, брой места 6+1, брой врати 5, пробег 190 432 км. Автомобилът е в добро техническо състояние, с тенденция за увеличаване на разходите по ремонт на системите за улавяне на твърдите частици, тъй като се движи изцяло в градска среда;

3. Позиция 3 /п.3/ – Автомобил марка ПЕЖО 308, с рег. № СА9479РР, двигател № 10JBBN0226790, рама № VF34H9HZHAS068601, цвят „черен металик“, дизелов двигател с обем 1600 куб. см., мощност 80 kW, брой места 6+1, брой врати 5, пробег 191 820 км. Автомобилът е с претърпяно ПТП-удар врата;

II. Условия на търга:

1. Начална цена (продажна цена): /п.1/ – 7 492 лева, без ДДС /п.2/ – 4 055 лева, без ДДС, /п.3/ – 4 433 лева, без ДДС.

2. Стъпка на наддаване: /п.1/ – 400 лева, с ДДС, /п.2/ – 150 лева, с ДДС /п.3/ – 200 лева, с ДДС.

3. Вид на търговете – с явно наддаване за всички позиции.

4. Начин на плащане – по банков път за всички позиции.

5. Дата място и час на провеждане на търговете: /п.1/ на 06.10.2023г. от 10.00ч., /п.2/ на 06.10.2023г. от 11.00ч. и /п.3/ на 06.10.2023г. от 12.00, в гр. София, ул. „Велико Търново“ № 27.

6. Тръжната документация се закупува в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв., с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12.00ч. на 05.10.2023г.

7. Депозит за участие по позиции: /п.1/ – 1000 лева, с ДДС, /п.2/ – 500 лева, с ДДС и /п.3/ – 500 лева, с ДДС. Депозитът по всички позиции подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

8. Условия за оглед: след предварителна заявка на телефон: 0882/177751.

9. Краен срок за приемане на заявления за участие: до 16.30ч. на 05.10.2023г. за всички позиции.

10. Специални изисквания: няма.

11. Дата, място и час на повторното провеждане на търга: /п.1/ на 26.10.2023г. от 10.00ч., /п.2/ на 26.10.2023г. от 11.00ч. и /п.3/ на 26.10.2023г. от 12.00, в гр. София, ул. „Велико Търново“ № 27. Краен срок за приемане на заявленията за повторния търг за всички позиции – до 16.30ч. на 25.10.2023г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг за всички позиции – до 12.00ч. на 25.10.2023г.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.