АДИС ЕООД, на основание Заповед №-А-З-138/02.10.2023г. на Управителя, открива процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на следния недвижим имот:

Апартамент № 24, със застроена площ от 98,84 кв.м., състоящ се от: дневна с трапезария, кухня, две спални, баня, тоалетна и балкон, находящ се в  гр. София, ул. „Чарлз Дарвин“ № 25, бл. 2, етаж 6.

1. Предназначение на имота: жилище.

2. Срок на договора: до 3 години от датата на сключване на договора.

3. Начална цена (месечен наем): 608 евро /шестстотин и осем евро/, без ДДС;

4. Стъпка на наддаване при предложена еднаква най-висока цена от повече участници по т. 10.3 от Приложение № 1 към чл. 29, ал 2 от ППЗПП: 20 евро. Цената е без ДДС.

5. Вид на търга: с тайно наддаване при открито заседание на комисията.

6. Начин на плащане: по банков път.

7. Дата, място и час на провеждане на търга: на 23.10.2023г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27: от 10,00ч.;

8. Тръжната документация се закупува в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 11.00ч. на 20.10.2023г.

9. Депозит за участие: 300 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

10. Условия за оглед: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон: 02/870 20 87.

11. Краен срок за приемане на заявления за участие: до 16.30ч. на 20.10.2023г.

12. Специални изисквания: няма.

13. Дата, място и час на повторното провеждане на търга: на 06.11.2023г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 10,00.

14. Краен срок за приемане на заявленията за повторния търг до 16.30ч. на 03.11.2023г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг до 12.00ч. на 03.11.2023г.

За информация: на тел. 0882177784.

Разгледайте и другите Обяви за имоти под наем на АДИС ЕООД.

Разгледайте имотите на АДИС и в Фейсбук.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.