АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З- 176/08.11.2023г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за абонаментна поддръжка на зелени площи на апартаментен хотелски комплекс „Панчарево“ – общи части, на адрес: бул. „Самоковско шосе“ № 233, гр. София.

Изисквания към кандидатите:

  • Юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в ТР, с утвърдено присъствие на пазара и да могат да предоставят гарантирана услуга с определени в заданието условия.
  • Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, ЕИК, седалище и адрес на управление.

При предоставяне на документите кандидатите прилагат оферта, която трябва да съдържа:

При предоставяне на документите кандидатите прилагат оферта, която трябва да съдържа:

  • ценово предложение по единични и общи цени, съгласно Задание за офериране;
  • Обща цена на поръчката и начин на плащане;
  • валидност на офертата.

Критерий за оценка: икономически най-изгодното предложение, като комисиьта се ръководи от следните критерии:
1. Единични цени на дейностите, включени в абонаментната поддръжка;
2. Срок за изпълнение и рой посещения.

Срок за получаване на офертите: до 17.00 ч. на 14.11.2023 г.

В случай, че в определения срок са подадени по-малко от четири броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 часа на 15.11.2023 г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 21.11.2023 г. от 14.00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа или пощата на адрес гр. София 1504, ул. „Велико Търново“ №27 – по пощата или в запечатан плик или на ръка. На плика да бъдат записани:

-предмет на процедурата;

-местонахождението на обекта;

-името на фирмата, от която е предложението;

-адрес и телефон за обратната връзка.

Същите данни да бъдат записани и в офертата, която трябва да е подписана от лице, представляващо фирмата и с положен печат на същата.

Разгледайте и другите Обявени поръчки на АДИС ЕООД.
Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.