АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-182/21.11.2023г. на Управител, открива процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на следния недвижим имот:

Офис № 2, със застроена площ от 24,76кв.м., състоящ се от едно работно помещение, находящ се в  гр. София, на ул. „Фредерик Ж. Кюри“ № 16, бл. 155, партер.

1. Предназначение на имота: офис.

2. Срок на договора: до 3 години от датата на сключване на договора.

3. Начална цена (месечен наем): 350 /триста и петдесет евро/, без ДДС;

4. Стъпка на наддаване при предложена еднаква най-висока цена от повече участници по т. 10.3 от Приложение № 1 към чл. 29, ал 2 от ППЗПП: 20 евро. Цената е без ДДС.

5. Вид на търга: с тайно наддаване при открито заседание на комисията.

6. Начин на плащане: по банков път.

7. Дата, място и час на провеждане на търга: на 12.12.2023г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27: от 10,00ч.;

8. Тръжната документация се закупува в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 11.00ч. на 11.12.2023г.

9. Депозит за участие: 300 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

10. Условия за оглед: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон: 028702087.

11. Краен срок за приемане на заявления за участие: до 16.30ч. на 11.12.2023г.

12. Специални изисквания: няма.

13. Дата, място и час на повторното провеждане на търга: на 22.12.2023г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27 от 10,00.

14. Краен срок за приемане на заявленията за повторния търг до 16.30ч. на 21.12.2023г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг до 11.00ч. на 21.12.2023г.

За допълнителна информация: на тел. 0882177784

Разгледайте и другите Обяви за имоти под наем на АДИС ЕООД.

Разгледайте имотите на АДИС и в Фейсбук.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.