„Агенция Дипломатически имоти в страната“ ЕООД, на основание Заповед № А-З-82/01.07.2020 на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Изработка, доставка и монтаж, върху съществуваща конструкция, на платнище от акрилен плат за апартамент 21, бл. 1, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №19, гр. София.

Изисквания към Изпълнителя.

1. В ценовото предложение да се посочат: единична цена /без ДДС/, обща стойност /без ДДС/, начин на плащане, срок за изпълнение, гаранционен срок и валидност на офертата.

2. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище, адрес на управление.

3. Изпълнителят е длъжен да предвиди и изпълни всички необходими мерки за опазване на състоянието на тези елементи от имота, които не са предмет на услугата, във вид в който същите са били при влизането му в обекта. Средствата за това трябва да са предвидени в ценовото предложение.

4. Изпълнението на възложените работи трябва да стане при спазване на всички необходими мероприятия по безопасност, хигиена на труда, противопожарна охрана, и Изпълнителя да поеме задълженията, произтичащи от разпоредбата на чл.18 и чл.19 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд, както и организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионални рискове и превенция на тези рискове съгласно чл.24 от ЗЗБУТ.

5. Изпълнителят е длъжен да предвиди всички необходими мерки за противопожарната охрана на обекта при извършване на видовете работи  съгласно действащата нормативна  уредба.

6. След приключване на възложените работи, Изпълнителят почиства обекта и извозва всички отпадъци останали от извършените видове работи, като средствата за това трябва да са предвидени в ценовото предложение.

Вашето подписано и подпечатано ценово предложение в затворен плик, следва да внесете в деловодството на административната сграда на „АДИС” ЕООД, лично или по куриер.

Върху плика следва да са надписани: името на обекта, фирмата, от която се изпраща, ЕИК и адрес за кореспонденция. Прилагат се офертата и други материали, по Ваша преценка,  доказващи качествата ви като изпълнител.

Срок за подаване на офертите – до 17.00 ч. на 09.07.2020 г.

Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодното предложение.

Методика на оценка – цена на услугата, гаранция, срок на изпълнение.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.