АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-83/01.07.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Ремонт на съществуваща гаражна секционна врата и подмяна на съществуващата ел. задвижка с нова на обекти на АДИС ЕООД на ж.к. „Младост“ , блок 208А  – гараж“, съгласно Задание за офериране.

           I.  Изисквания към кандидатите:

  1. Да  са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара, да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия, както и  референции за подобни обекти.
  2. Да представят предложенията си съгласно приложеното Задание за офериране.

            IІ.  Краен срок за подаване на офертите: 13.07.20 г. до 17,00 часа.

           III. Утвърждавам критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодното предложение на база цена, време за реакция, гаранционен срок и начин на плащане.

      IV. Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа или по пощата на адрес: гр. София 1504, ул. „ВеликоТърново“ № 27. На плика да бъде записан обекта, името на фирмата, от която са предложенията, единен идентификационен код /ЕИК/, седалище и адрес на управление, телефон и лице за контакт. Офертата да е подписана от лице, представляващо фирмата и да е положен печат на същата.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.