Вид търг: електронен търг чрез електронната платформа за продажба на имоти по чл. 15 и следващите се от Наредбата.

Относно: продажба

Имот: Апартамент десен с идентификатор 07079.608.42.1-29, находящ се в гр. Бургас, п.к. 8000, ул. „Цар Симеон I“ № 103, вх. 4, ет. 3.

ЗП: 52,71 кв.м., мазе 11,25 кв.м. и 2,46 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания поземлен имот.

Описание: Апартамент десен с идентификатор 07079.608.42.1-29, необзаведен, състоящ се от спалня, дневна, кухня и сервизни помещения и мазе.

Начална цена: 64 400 (шестдесет и четири хиляди и четиристотин лева) лева без ДДС.

Съгласно чл. 45, ал.З от Закона за данък върху добавената стойност, доставката на сгради, които не са нови е освободена и върху продажната цена ДДС не се дължи.

Стъпка за наддаване: 650 лева без ДДС при условията на чл.16, ал.З, т.З от Наредбата.

Начален час на електронен търг: 11:00ч. българско време, при условията на чл. 7, ал. 4 от Наредбата.

Условия за оглед: Кандидатите могат да извършват оглед на имота – обект на търга в срока, определен за краен срок, съгласно чл.7, ал.З от Наредбата.

Оглед може да се извърши всеки работен ден след предварителна заявка на тел: 0882/177782 и предоставено от кандидата потвърждение за регистрация в електронната платформа за горепосочения търг.

Начин на плащане на продажната цена: плащането ще се извърши в срока, посочен в условията на тръжната документация, по банков път в лева.

Срок на валидност на търга: 2 месеца от публикуване на решението на електронната платформа, с включване на възможност този срок да бъде удължен с до 15 работни дни в случаите на чл. 7, ал. 2 от Наредбата.

Депозит за участие: без ДДС, съгласно чл. 16, ал.4 от Наредбата: 19 500 лева. Депозитът се заплаща по банков път по следните банкови сметки:

в лева – IBAN BG73CECB979010В2017700, BIC код CECBBGSF, Централна кооперативна банка“ АД или

в евро – IBAN BG87CECB979014B2017700, BIC код CECBBGSF, Централна кооперативна банка“ АД по фиксинга на БНБ в деня на нареждане на превода – до деня, определен за краен срок, съгласно чл.7, ал. 3 от Наредбата, в който могат да се регистрират всички други кандидати. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред посочени в тръжната документация. В случай, че кандидатът не удостовери съответното плащане на депозита с документ за внесен депозит и средствата не са постъпили по сметка на продавача, последният не се допуска и се отстранява от участие в търга.

Ако кандидатът плати депозита във валута различна от валутата, посочена на съответната банкова сметка, същият се връща и кандидатът не се допуска до участие в търга.

Срок за регистрация за участие в електронния търг: е 12 (дванадесет) работни дни до 23:59 часа, считано от регистрацията за участие на първия кандидат, при условията на чл. 16, ал.З, т.8 във връзка с чл.7, ал.З от Наредбата.

Други изисквания към участниците за сключване на окончателен договор за покупко-продажба: Критерият за класиране на участниците е най-високата предложена цена. Всички разходи, такси и разноски по сделката, за сключване на окончателен договор, включително и местния данък, се поемат изцяло от страна на купувача.

Купувачът ще влезе във владение на недвижимия имот след връчване и изтичане на двумесечно предизвестие за прекратяване на наемния договор с наемателя. В случай че наемателят не освободи и не предаде доброволно владението на апартамента на АДИС ЕООД, купувачът има право да получава съответния наем/обезщетение, произтичащо от държането на недвижимия имот, за което АДИС ЕООД няма да дължи обезщетение на купувача.

За информация и достъп до електронната платформа: https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public/view/123

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.