Вид на търга: електронен търг чрез електронната платформа за продажба на имоти по чл. 15 и следващите се от Наредбата.

Относно: продажба

Имот: Апартамент № 58, находящ се в гр. София, Столична община, район „Красно село“, ж.к. „Лагера“, бл. 80б, вход 1, 15 етаж.

ЗП: 114,84 кв.м., мазе № 55, заедно с 1,178 % идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото.

Описание: Апартамент № 58, необзаведен, състоящ се от коридор, дневна с трапезария, кухня, две спални, баня – тоалетна, тоалетна, мокро помещение и два балкона и мазе.

Срок на валидност на търга: 2 месеца от публикуване на решението на електронната платформа, с включване на възможност този срок да бъде удължен с до 15 работни дни в случаите на чл. 7, ал. 2 от Наредбата.

Начална тръжна цена в лева без ДДС: 220 000 лева (двеста и двадесет хиляди лева). Съгласно чл. 45, ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност, доставката на сгради, които не са нови, е освободена и върху продажната цена ДДС не се дължи.

Стъпка за наддаване без ДДС при условията на чл.16, ал.3, т.3 от Наредбата: 2 200 лева.

Начален час на електронен търг: 14:00ч. българско време, при условията на чл. 7, ал. 4 от Наредбата.

Условия за оглед: Кандидатите могат да извършват оглед на имота – обект на търга в срока, определен за краен срок, съгласно чл.7, ал.3 от Наредбата.

Оглед може да се извърши всеки работен ден след предварителна заявка на тел: 0882/177782 и предоставено от кандидата потвърждение за регистрация в електронната платформа за горепосочения търг.

Начин на плащане на продажната цена: плащането ще се извърши в срока, посочен в условията на тръжната документация, по банков път в лева.

Решението за обявяване на електронния търг, ведно с тръжната документация да бъдат публикувани на електронната платформа.

Депозит за участие без ДДС, съгласно чл. 16, ал.4 от Наредбата: 66 000 лева.

Депозитът се заплаща по банков път по следните банкови сметки:

в лева – IBAN BG73CECB979010B2017700, BIC код CECBBGSF, Централна кооперативна банка” АД или

в евро – IBAN BG87CECB979014B2017700, BIC код CECBBGSF, Централна кооперативна банка” АД по фиксинга на БНБ в деня на нареждане на превода -до деня, определен за краен срок, съгласно чл.7, ал. 3 от Наредбата, в който могат да се регистрират всички други кандидати. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред посочени в тръжната документация. В случай, че кандидатът не удостовери съответното плащане на депозита с документ за внесен депозит и средствата не са постъпили по сметка на продавача, последният не се допуска и се отстранява от участие в търга.

Ако кандидатът плати депозита във валута различна от валутата, посочена на съответната банкова сметка, същият се връща и кандидатът не се допуска до участие в търга.

Срок за регистрация за участие в електронния търг: e 12 (дванадесет) работни дни до 23:59 часа, считано от регистрацията за участие на първия кандидат, при условията на чл.16, ал.3, т.8 във връзка с чл.7, ал.3 от Наредбата.

Други изисквания към участниците за сключване на окончателен договор за покупко-продажба: Критерият за класиране на участниците е най-високата предложена цена. Всички разходи, такси и разноски по сделката, за сключване на окончателен договор, включително и местния данък, се поемат изцяло от страна на купувача.

За информация и вход в платформата за електронни търгове: https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public/view/124

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.