На основание Заповед № А-З-142/06.10.2020г. на Управителя, „АДИС” ЕООД открива процедура за събиране на оферти за избор на Изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „АДИС” ЕООД за 2020г.
І. Балансова стойност на активите на АДИС ЕООД към 31.12.2019 г. – 87 705 хил. лева.

ІІ. Изисквания към кандидатите:
1. Да представят Удостоверение от Института на дипломираните експерт-счетоводители, заверено от участника копие, доказващо статута на участника на регистриран одитор по смисъла на ЗНФО и заверена разпечатка от сайта на ИДЕС;
2. Списък на лицата, които отговарят за извършването на услугата и одитиращия екип. Посочва се дипломираният експерт-счетоводител, носещ отговорност за изпълнение на поръчката.
3. Писмо за приемане на одиторския ангажимент със съдържание, определено по Международните одиторски стандарти – оригинал;
4. Да представят декларация по чл.53 във връзка с чл.54 на ЗНФО за независимост от одитираното предприятие и липса на конфликт на интереси – в оригинал;
5. Да представят ценова оферта, в която да посочват обхвата на предлаганата услуга;
6. Да представят проект на план-програма за одиторска проверка и заверка на ГФО за съответната година.

IIІ. Срок за подаване на офертите: до 17.00 часа на 22.10.2020 г. в деловодството на „АДИС” ЕООД, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа или по пощата на адрес: гр.София 1504, ул. „Велико Търново” № 27. Офертите се подават в запечатан плик, върху който се посочва името на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и процедурата, за която се кандидатства. Всички разходи по изготвянето и представянето на офертата са за сметка на кандидатите. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата. При приемане на заявлението за участие, върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са получени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик, както и когато върху плика не са посочени данните на кандидата, процедурата, за която се подават, адрес за кореспонденция и телефон. Офертите се изготвят на български език, като само специфични технически и търговски термини могат да бъдат изписани на чужд език.

IV. Критерии за оценка: най-ниска предложена цена.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.