Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Решение № А-З-140/06.10.2020г.

Относно: наем

Имот: Част от офис № 1, находящ се в  гр. София, р-н Изгрев, ул. „Фредерик Ж. Кюри“ № 16, бл. 155, партер ляво.

ЗП: 50 кв.м.

Описание: Част от офис № 1, състоящ се от: едно работно помещение и тоалетна.

Предназначение на имота: за офис

Срок на договора: до 3 години от датата да сключване на договора.

Начална цена /месечен наем/: 533 евро. Цената е без ДДС

Стъпка за наддаване при предложена еднаква най-висока цена от повече участници по т. 10.3 от Приложение №1 към чл. 29, ал 2 от ППЗПП: 15 евро. Цената е без ДДС.

Дата, място и час на провеждане на търга: на 28.10.2020г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 10,00ч.

Огледи: след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка на телефон 0882/177784.

Начин на плащане на цената: по банков път

Тръжната документация се получава в гр. София, ул. „Велико Търново” №27, деловодство, всеки работен ден от 9.30ч. до 16.00ч., срещу невъзстановимата сума от 12 лв. с включен ДДС, внесена в касата на дружеството. Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 12.00ч. на 27.10.2020г.

Депозит за участие: 200 лв. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред, посочен в тръжната документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16.30ч. на 27.10.2020г.

Специални изисквания към участниците: няма

Дата, място и час на провеждане на повторен търг: на 11.11.2020г. в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27: от 10,00ч.

Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг: до 16.30ч. на 10.11.2020г. Краен срок за закупуване на тръжна документация за повторния търг – до 12.00ч. на 10.11.2020г.

За информация: на тел. 0882177784

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.