АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-151/15.10.2020г на Управителя, открива процедура за избор на Доставчик за услугата „Абонамент и доставка на периодични издания“ за 2021 г.
I. Изисквания към доставчика – сигурност, определен час на ежедневна доставка, доставка в отдалечен офис, допълнителни бонуси.
Изисквания към кандидатите: български юридически лица – търговци – задължително представят извлечение от Търговския регистър с посочен Единен идентификационен код (ЕИК). Офертите задължително се подписват от управляващия орган или упълномощено от него лице (с приложено пълномощно към документацията).
II. Начин и срок за подаване на офертите: в деловодството на АДИС ЕООД всеки работен ден от 9 до 17.30 ч. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена/препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата. Върху плика се посочват данните на кандидата, процедурата за която се подават, адрес за кореспонденция и телефон. Краен срок за подаване на офертите: до 17.30 ч. на 22.10.2020 г.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.