АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-155/27.10.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител на услуга Извършване на периодични медицински прегледи на работници и служители на „АДИС“ ЕООД.
I. Критерии за оценка: предложена отпимална цена, съобразно изискванията на процедурата.
II. Изисквания към кандидатите:

 • Кандидатите – да бъдат регистрирани като лечебни заведения в регистъра на Районната здравна инспекция, като към офертите си посочват под кой номер са вписани в регистъра.
  Преглед от офталмолог:
 • изследване на зрителна острота и определяне на оптична корекция на късогледство (миопия), далекогледство (хиперметропия) или астигматизъм;
 • Преглед от терапевт: анамнеза, с която се изяснява наличието на рискови фактори за възникване на социално значими заболявания:
  лекарски преглед; измерване на тегло и ръст; Измерване на кръвно налягане;
 • ЕКГ;
 • Да се предложат цени за всеки индивидуален преглед от офталмолог и специалист вътрешни болести:
 • в помещение в административната сграда на АДИС ЕООД; – в кабинет в специализираното заведение на кандидата.
 • За участие в процедурата кандидатите представят следните документи за легитимация за български юридически лица – търговци – извлечение от търговския регистър с посочване на Единен идентификационен код (ЕИК) и документ за акредитация.

III. Срок за подаване на офертите: до 03.11.2020 г. до 17.30 часа. Кандидатите подават лично или по пощата документите си в затворен запечатан плик, върху който се посочва името на кандидата, адрес за кореспонденция и процедурата, за която се кандидатства.
Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата. При приемане на заявлението за участие, върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са получени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик, както и когато върху плика не са посочени данните на кандидата, процедурата, за която се подават, адрес за кореспонденция и телефон. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.