АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-156/28.10.2020г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за Демонтаж на съществуваща, доставка, монтаж и пускане в действие на нова двупроводна видеодомофонна система чрез използване на съществуващото кабелно трасе на обект на АДИС ЕООД на ул. „Саша Попов“ №33, гр. София, съгласно Задание за офериране.

Изисквания към кандидатите:

  1. Да  са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара, да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия, както и  референции за подобни обекти.
  2. Да представят предложенията си съгласно приложеното Задание за офериране.

Краен срок за подаване на оферти: 06.11.20 г. до 17,00 часа.

Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа или по пощата на адрес: гр. София 1504, ул. „ВеликоТърново“ № 27. На плика да бъде записан обекта, името на фирмата, от която е предложението, единен идентификационен код /ЕИК/, седалище и адрес на управление, телефон и лице за контакт. Офертата да е подписана от лице, представляващо фирмата и да е положен печат на същата.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.