АДИС ЕООД на основание Решение № А-З-29/17.03.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на изплънител за Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи на покрив.

Местонахождение:  гр. София, р-н Овча купел, ул. „Букет“ №72

Изисквания към кандидатите:

 1. Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара и да могат да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия.
 2. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище, адрес на управление.
 3. При представяне на документите кандидатите задължително прилагат оферта, изготвена съгласно приложените техническа спецификация и количествена сметка. Офертата трябва да съдържа:
 4. Ценово предложение по единични и общи цени на посочените в количествената сметка видове СМР;
 5. Обща цена на поръчката и начин на плащане;
 6. Срок за изпълнение на поръчката;
 7. Гаранционни срокове на видовете СМР;
 8. Валидност на офертата.

Срокът за получаване на офертите е до 17.00 ч. на  05.04.2021 г.

Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на „АДИС” ЕООД в запечатан плик, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново” №27 – по пощата или на ръка. На плика да бъде записан обекта, името на фирмата, от която е предложението, ЕИК, адрес за кореспонденция и телефон за обратна връзка. В офертата също да бъде записано за кой обект се кандидатства и името на подателя, като съответно е подписана от лице, представляващо фирмата и е положен печат на същата.

Критерий за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта при следните показатели:

 • Предложена цена /Ц/ – с коефициент на тежест – 80 /осемдесет/ %;
 • Гаранционни срокове /Г/ –  с коефициент на тежест– 10 /десет/ %;
 • Срок за изпълнение /Ср/ – с коефициент на тежест– 5 / пет/ %;
 • Начин на плащане /Нпл/ –  с коефициент на тежест– 5 /пет/ %.

Приложения:


You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.