1. АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-53/05.05.2021г на Упровителя, открива процедура за избор на изпълнител, който да извършва изпиране, сушене и гладене на спално бельо, хавлиени кърпи, покривки, одеяла, карета, пердета, възглавници и др. за нуждите на ПС АДИС, к. к. „Златни Пясъци“, за срок от една година за сезон ЛЯТО 2021г., подробно описани в Приложение 1, неразделна част от тази заповед.
  2. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, за което посочват Единен идентификационен код (ЕИК). Юридически лица или еднолични търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – не се допускат до участие.
  3. Утвърждавам критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодната оферта, като комисията се ръководи от следните критерии: цена, срок на изпълнение, възможност за доставка, начин на плащане, гаранции.
  4. Офертите се подават до 17:00 часа на 17.05.2021г. на адрес: гр. София, ул. Велико Търново №27, лично или по пощата в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочват данните на кандидата, процедурата, за която се кандидатства, адрес за кореспонденция и телефон. В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 4 броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 часа на 20.05.2021г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 21.05.2021г. 10.00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.
  5. Офертите се подписват от законния представител на кандидата или упълномощен от него представител, за което се представя нотариално пълномощно и в тях се посочва цената за кг. сухо пране в български лева без ДДС. Към офертите се прилага удостоверение за актуално състояние от ТР или се посочва ЕИК.
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.