АДИС  ЕООД на основание заповед А-З-57/11.05.2021г., открива поцедура за избор на Изпълнител въз основа на не по-малко от 3/три/ оферти за „Доставка и монтаж на крайстенен смукателен кухненски чадър и присъединяването му към съществуваща вентилационна система в топла кухня  на обект на „АДИС” ЕООД на адрес, гр. Варна, к.к. „Чайка” /Златни пясъци, ПС АДИС”, съгласно Задание за офериране – неразделна част от Заповеда.

        I. Изисквания към кандидатите:

  1. Да  са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър  и в регистър на ЮЛНЦ, с утвърдено присъствие на пазара, да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия, както и  референции за подобни обекти.
  2. Да представят предложенията си съгласно приложеното Задание за офериране.

II. Краен срок за събиране на офертите: 18.05.21 г. до 17,00 часа.

III. Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодното предложение на база цена, срок и начин на плащане.

IV. Заседанието на комисията ще се проведе на 19.05.2021 г. от 11,00 часа., на която дата комисията да разгледа и оцени  подадените оферти от кандидатите, като отрази получените резултати в протокол.

В случай, че в определения срок са подадени по-малко от три броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на офертите се удължава до 17,00 часа на 25.05.2021г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 26.05.2021г. от 14,00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

V. Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа или по пощата на адрес: гр. София 1504, ул. „ВеликоТърново“ № 27. На плика да бъде записан обекта, името на фирмата, от която е предложението, единен идентификационен код /ЕИК/, седалище и адрес на управление, телефон и лице за контакт. Офертата да е подписана от лице, представляващо фирмата и да е положен печат на същата.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.