АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-81/24.06.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнители и сключване на рамкови споразумения за срок от 2 /две/ години въз основа на не по-малко от 4 /четири/ оферти за: „Демонтаж на съществуваща дограма, изработка, доставка и монтаж на нова PVC и AL дограма, первази, противонасекомни мрежи, вътрешни алуминиеви и външни ролетни щори в обекти, собственост на АДИС ЕООД – гр. София“, съгласно Техническото задание – неразделна част от настоящата Заповед.

  1. Стойността на изпълнените такива поръчки за календарната 2020 год. по счетоводни данни е в размер на около 20 000 (двадесет хиляди) лв. без ДДС.
  2. Изисквания към кандидатите:

1. Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара и да могат да предоставят гарантирана услуга с определените в Техническото задание условия.

2. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище, адрес на управление, референции за подобни обекти, както и списък с изпълнени такива.

3. Кандидатите представят предложенията си съгласно приложеното Техническо задание.

  1. Начин на събиране на офертите – писмени покани до специализирани фирми, обява в сайта на АДИС  ЕООД и в ежедневник.
  2. Краен срок за събиране на офертите: до 17,00 часа на  02.07.2021 г.
  3. Утвърждавам критерий за оценка на офертите – най-ниска стойност на сумата от цената на отделните прозорци по т. II от Техническото задание, като за най-масово използваните позиции 7. и 8. Коефициентът ще бъде 1,5, а за всички останали – 1.
  4. Насрочвам заседание на комисията на 05.07.2021г. от 14,30 часа.

В случай, че в определения срок са подадени по-малко от четири броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на офертите се удължава до 17,00 часа на 19.07.2021г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 20.07.2021г. от 11,00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

  • Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС  ЕООД на адрес: гр. София 1504, ул.“Велико Търново“ № 27, както следва:
  • Всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа /лично или по куриер/ или по пощата.
  • В запечатан плик, на който да бъдат записани: обекта; името на фирмата, от която е предложението; адрес и телефон за обратна връзка. Офертата да бъде  подписана от лице, представляващо фирмата и е положен печат на същата.
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.