АДИС ЕООД на основание Запове № А-З-89/06.07.2021г., открива процедура за избор на Изпълнител въз основа на не по-малко от З/три/ оферти за Демонтаж на съществуваща, доставка и монтаж на нова гаражна секционни врата с нова ел. задвижка и запазване на устройството за контрол на достъпа на обект на АДИС ЕООД на ул. „Александър Жендов“ №1, – подземен гараж“, съгласно Задание за офериране -неразделна част от настоящата Заповед.

I. Изисквания към кандидатите:

  1. Да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър и в регистър на ЮЛНЦ, с утвърдено присъствие на пазара, да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия, както и референции за подобни обекти.
  2. Да представят предложенията си съгласно приложеното Задание за офериране.

II. Краен срок за събиране на офертите: 16.07.21 г. до 17,00 часа.

III. Утвърждавам критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодното предложение на база цена, срок доставка и гаранционен срок.

IV. Насрочвам заседание на комисията на 19.07.2021 г. от 14,00 часа., на която дата комисията да разгледа и оцени подадените оферти от кандидатите, като отрази получените резултати в протокол.
В случай, че в определения срок са подадени по-малко от три броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на офертите се удължава до 17,00 часа на 20.07.2021г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 21.07.2021г. от 14,00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

V. Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа или по пощата на адрес: гр. София 1504, ул. „ВеликоТърново“ № 27.

На плика да бъде записан обекта, името на фирмата, от която е предложението, единен идентификационен код /ЕИК/, седалище и адрес на управление, телефон и лице за контакт. Офертата да е подписана от лице, представляващо фирмата и да е положен печат на същата.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.