АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-91/09.07.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на изпълнител за доставка на услуга въз основа на не по-малко от четири оферти за услугата „Изработка и доставка на работни облекла и работни обувки“, за работниците от звено „Аварийна и ремонтна група” към ОСТРД, съгласно изисквания описани в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед.

І. Критерии за оценка – икономически най-изгодното предложение, като комисията за избор на доставчик се ръководи от следните критерии: съотношение качество/цена; срок на изпълнение на поръчката; гаранционен срок.

ІІ. Изисквания към кандидатите: български юридически лица – търговци – с посочване на Единен идентификационен код (ЕИК). Юридически лица – търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, не се допускат до участие, както и такива, които не са доказали своята идентификация.

Начин и срок за подаване на офертите и каталозите:

1. Кандидатите посочват в офертите си наименование на кандидата, ЕИК, адрес и телефон за контакти. Офертите задължително се подписват от управляващия орган или упълномощено от него лице (с приложено пълномощно към документацията). Представените предложения трябва да са в съответствие с изискванията към предмета на поръчката, приложени към настоящата заповед – Приложение № 1, като посочват гаранционен срок за отделните артикули.

2. Офертите се подават в деловодството на АДИС ЕООД всеки работен ден от 9.00 до 16.30 часа или на електронен адрес: delovodstvo@adis.bg, подписани с квалифициран електронен подпис. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата. Върху плика се посочват данните на кандидата, процедурата, за която се подават, адрес за кореспонденция и телефон.

Краен срок за подаване на офертите: до 13.30 часа на 27.07.2021 г. В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 4 броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 13,30 часа на 30.07.2021г.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.