АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-93/14.07.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за „Демонтаж на съществуващи, доставка и монтаж на 3 броя нови бариери за контрол на достъпа на открити паркинги, находящи се на адрес: гр. София, ул.“Фредерик Ж. Кюри“ № 17, бл. 2 и ул.“Фредерик Ж. Кюри“ № 15, бл. 3″, съгласно Задание за офериране – неразделна част от настоящата Заповед.

I. Изисквания към кандидатите:

  1. Да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър и в регистър на ЮЛНЦ, с утвърдено присъствие на пазара, да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия, както и референции за подобни обекти.
  2. Да представят предложенията си съгласно приложеното Задание за офериране.

II. Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодното предложение на база цена, срок за доставка и гаранционен срок.

III. Краен срок за подаване на офертите: 30.07.21 г.до 17,00 часа.
В случай, че в определения срок са подадени по-малко от четири броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на офертите се удължава до 17,00 часа на 06.08.2021г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 09.08.2021г. от 14,00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

IV. Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа или по пощата на адрес: гр. София 1504, ул. „ВеликоТърново“ № 27. На плика да бъде записан обекта, името на фирмата, от която е предложението, единен идентификационен код /ЕИК/, седалище и адрес на управление, телефон и лице за контакт. Офертата да е подписана от лице, представляващо фирмата и да е положен печат на същата.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.