АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-97/20.07.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик на 3 /три/ броя суитчове, 30 /тридесет/ броя пач кабели cat. 6 – 1,5м., 50 /петдесет/ броя пач кабели cat. 6 – 2м. и 2 /два/ броя аранжиращи панели за нуждите на АДИС ЕООД.

Суитчовете следва да отговарят на следните параметри:

-да са с 24 порта;
-да са с пропускателна способност минимум 1000 Mbit/s;
-да поддържат технология Qos;
-да са с възможност за монтаж на 19 инчов рак.

Изисквания към кандидатите: български юридически лица – търговци – представят удостоверение за регистрация или пререгистрация по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или посочват Единен идентификационен код (ЕИК). Юридически лица – търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, не се допускат до участие.

Критерий за оценка – най-ниска предложена цена, без ДДС.

Начин и срок за подаване на офертите: Офертите се подават в срок до 17.00 часа на 23.07.2021г. в Деловодството на АДИС ЕООД  на адрес: гр. София, ул. „Велико Търново“ № 27 или на електронният адрес: delovodstvo@adis.bg, като задължително се посочват наименованието на кандидата, ЕИК, адрес за кореспонденция, телефон за контакти и процедурата, за която кандидатства. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата. В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 3 /три/ броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17,00 часа на 27.07.2021г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 28.07.2019г. 10.00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

Офертите се подписват от упълномощен представител на кандидата или от упълномощен от него представител, за което се представя нотариално заверено пълномощно и в тях се посочва цената за брой, в български лева, без ДДС. Към офертите се прилага удостоверение за актуално състояние от ТР или се посочва ЕИК.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.