АДИС ЕООД на освонание Заповед № А-З-101/27.07.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на АДИС ЕООД, за срок от 1 година за обекти, описани в документацията за доставка на електрическа енергия, неразделна част към настоящата заповед и разделени по позиции, както следва:

Позиция № 1 – Обекти, находящи се в гр. София и гр. Самоков.

          Прогнозно количество на необходимата електрическа енергия ниско и средно напрежение –  366 887 KWh.

Позиция № 2 – Обект, находящ се в гр. Варна.

          Прогнозно количество на необходимата електрическа енергия ниско и средно напрежение – 132 770.44 KWh.

I. Изисквания към кандидатите:

     А. Годност за упражняване на професионалната дейност:

1. Български юридически лица – търговци – представят удостоверение за регистрация или пререгистрация по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или посочват Единен идентификационен код (ЕИК). Юридически лица – търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, не се допускат до участие.

Документ за доказване: Заверено копие от удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се изисква заверено копие от документа, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението във връзка с настоящата доставка.

2. Участникът следва да притежава валиден лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“, съгласно чл. 39, ал.1, т.5 от Закона за енергетиката /ЗЕ/ и/или „Производство на електрическа енергия“, съгласно чл. 39, ал.1, т.1 от ЗЕ, съдържаща и правата и задълженията, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ.

          Документ за доказване: Заверено копие на валиден лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“, съгласно чл. 39, ал.1, т.5 от Закона за енергетиката /ЗЕ/ и/или „Производство на електрическа енергия“, съгласно чл. 39, ал.1, т.1 от ЗЕ, съдържаща и правата и задълженията, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ.

3. Участникът следва да е регистриран от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, към крайната дата на подаване на предложението, в Регистъра на координатори на балансиращи групи и в регистъра на търговските участници, с посочен идентификационен  номер и със статус „активен“.

Документи за доказване: Заверено копие на документ, удостоверяващ регистрация в „Регистър на координатори на балансиращи групи“ и в регистър на  търговските участници в „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.

Документите по т.1, т.2 и т.3, с които се доказва годността за упражняване на професионалната дейност на участника, определен за изпълнител, както и удостоверение от съответния мрежови оператор за сключен договор по смисъла на чл. 11, т.13 и чл. 23 от Правила за търговия с електрическа енергия се представят с тръжната документация и да са валидни към датата на сключване на договора за доставка на електрическа енергия.

Б. Минимални технически и професионални възможности=

1. Участниците следва да разполагат с внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен сертификат, с обхват в съответствие с предмета на доставката.

Документи за доказване: Заверено копие от сертификат или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

2. Участниците следва да са изпълнили минимум една доставка с предмет, идентичен или сходен с този на доставката през последните три години, считано до датата на подаване на офертата. Под сходни с предмета на доставката се разбират дейности, свързани с доставката на електрическа енергия и осъществяване на функциите на балансираща група.

Документи за доказване: Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на настоящата процедура, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените доставки.

II. Критерий за оценка – икономически най-изгодната оферта, като комисията се ръководи от следните критерии:

П.1 – цена за 1 kWh  нетна активна дневна електрическа енергия– 45%

П.2 – цена за 1 kWh  нетна активна нощна електрическа енергия– 45%

П.3 – фиксирани такси за цена на акциз, такса достъп до електропреносната мрежа, такса пренос през разпределителната мрежа, такса задължение към обществото, добавка към цената за отдадена/консумирана реактивна енергия – 2%

П.4 –  регистриран основен капитал на дружеството – 4%

П.5 – неустойки за неусвоено или надвишено количество – 2%

П.6 – срок на писмено предизвестие до купувача за промяна на цената – 2%

На участника дал най-благоприятна оферта по всеки отделен показател се дават максимално количество точки – 100 т. Класираният на второ място получава – 90 т., на трето място – 80 т., на четвърто място – 70 т., на пето място – 60 т., на шесто място – 50 т., на седмо – 40 т., на осмо – 30 т., на девето – 20 т. и от десето място надолу – 0 т. Крайната оценка на всеки кандидат се получава по следната формула:

КО = П.1*0,45 + П.2*0,45 + П.3*0,02 + П.4*0,04 + П.5*0,02 + П.6*0,02

III. Офертите се подават до 17.00ч. на 06.08.2021г. на адрес: гр. София, ул. „Велико Търново“ № 27, лично или по пощата в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочват данните на кандидата, процедурата и позицията, за която кандидатства,, адрес за кореспонденция и телефон. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на документите е за сметка на кандидата. В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 4 броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00ч. на 13.08.2021г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 16.08.2021г. от 10.00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

                   Офертите се подписват от законен или упълномощен представител на кандидата с изрично пълномощно и трябва да отговарят на изискванията, описани в Документацията. Участниците следва да представят предложенията си, съгласно приложените образци в Документацията.             

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.