АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-100/27.07.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Хидроизолации на основите и ремонт на настилката пред южната фасада, местонахождение: София, ул. „Оборище“ №31.

I. Приблизителната стойност на услугата е 9896 (девет хиляди осемстотин деветдесет и шест) лева без ДДС.

II. Изисквания към кандидатите:

  1. Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара и да могат да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия.
  2. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата. Единен идентификационен код (ЕИК), седалище, адрес на управление.
  3. При представяне на документите кандидатите задължително прилагат оферта, изготвена съгласно приложените техническа спецификация и количествена сметка.

Офертата трябва да съдържа:
– Ценово предложение по единични и общи цени на посочените в количествената сметка видове СМР;
-Обща цена на поръчката и начин на плащане;
-Срок за изпълнение на поръчката;
-Гаранционни срокове на видовете СМР;
-Валидност на офертата.

III. Краен срок на събиране на офертите: 03.08.2021 г. до 17.00 часа.

IV. Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодното предложение и опит в изпълнение на външни настилки и хидроизолация на основи, като комисията се ръководи от следните критерии: цена и опит в изпълнението на горните видове
работи.

V. Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново“ №27 – по пощата или па ръка. На плика да бъдат записани:

  • предметът на процедурата
  • името на обекта
  • името на фирмата, от която е предложението
  • адрес и телефон за обратна връзка.
    Същите данни да бъдат записани и в офертата, която трябва да е подписана от лице, представляващо фирмата и с положен печат на същата.
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.