АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-118/ 30.08.2021г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик на зимни гуми за автомобилите, собственост на АДИС ЕООД, съгласно Приложение 1.

Критерий за оценка на офертите – икономичеаски най-изгодно предложение, като комисията се ръководи от следните критерии:

П.1 – предлагана цена – 60%
П.2 – година на производство – 25%
П.3 – безплатен монтаж – 10%
П.4 – скоростен индекс – 5%

На участника дал най-благоприятна оферта по всеки отделен показател се дават 100т. Крайната оценка на всеки кандидат се получава по следната формула:

КО=П.1*0,60+П.2*0,25+П.3*0,10+П.4+0,05

Изисквания към кандидатите: български юридически лица – търговци – с посочване на Единен идентификационен код (ЕИК). Юридически лица – търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, не се допускат до участие, както и такива, които не са доказали своята идентификация.

Кандидатите посочват в офертите си наименование на кандидата, ЕИК, адрес и телефон за контакти. Офертите задължително се подписват от управляващия орган или упълномощено от него лице (с приложено пълномощно към документацията). Представените предложения трябва да са в съответствие с изискванията към предмета на поръчката, приложени към настоящата заповед – Приложение № 1, като се посочва съответния гаранционен срок за отделните артикули.

2. Офертите се подават в деловодството на АДИС ЕООД всеки работен ден от 9.00 до 16.30 часа или на електронен адрес: delovodstvo@adis.bg. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата. Върху плика се посочват данните на кандидата, процедурата, за която се подават, адрес за кореспонденция и телефон. Краен срок за подаване на офертите: до 17.30 часа на 17.09.2021г.

В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 3 броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17,30 часа на 03.09.2021г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 27.09.2021г. 10,00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.