АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-146/07.10.2021г.н а Управителя, открива процедура за избор на Доставчик за услугата „Абонамент и доставка на периодични издания” за 2022 г.

         І. Критерии за оценка – икономически най-изгодното предложение, като комисията за избор на доставчик се ръководи от следните критерии: най-високия предложен процент отстъпка за обем, допълнителни бонуси по преценка на кандидата.

         ІІ. Изисквания към доставчика – сигурност, определен час на ежедневна доставка, доставка в отдалечен офис, допълнителни бонуси.

         Изисквания към кандидатите: български юридически лица – търговци – задължително представят извлечение от Търговския регистър с посочен Единен идентификационен код (ЕИК).  Офертите задължително се подписват от управляващия орган или упълномощено от него лице (с приложено пълномощно към документацията).

ІII. Начин и срок за подаване на офертите: в деловодството на АДИС ЕООД всеки работен ден от 9.00 ч.  до 17.30 ч. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена/препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата. Върху плика се посочват данните на кандидата, процедурата за която се подават, адрес за кореспонденция и телефон. Краен срок за подаване на офертите: до 17.30 ч. на 18.10.2021 г.

В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 3 броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срока за получаване на оферти се удължава, считано до 17.30 ч. на 25.10.2021 г. Повторно провеждане заседание на комисията да се проведе на 26.10.2021 г. от 14,00 ч., на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.