АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-150/13.10.2021г. на Управитля, открива процедура, за избор на Изпълнител за изработка и доставка на артикули, отговарящи на следните параметри, разделено по позиции, както следва:

Позиция 1.Тефтер по индивидуален дизайн: Формат: А5 Твърди корици, без дунапрен на първа корица Тяло без дати, лепено, с инф. страници С изработка на проект от изпълнителя Количество: 250 бр.

Позиция 2.Настолен календар бележник: Количество: 90 бр. Надписване: долна корица в едни цвят – златен бронз.

Позиция 3.Работен календар: Тяло „Бизнес”, 3 отделни секции в зелено, с отбелязани национални и църковни празници Глава по индивидуален дизайн – 30,4/21,5 см, ще се изпълни от доставчика Количество: 55 бр.

Позиция 4. Химикал Сенатор: Модел: Рoint Metal 2866, 00060-А, зелен Количество: 250 бр. Надписване: печат в един цвят – сребро.

Изисквания към кандидатите: български юридически лица – търговци – представят удостоверение за регистрация или пререгистрация по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или посочват Единен идентификационен код (ЕИК). Юридически лица – търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, не се допускат до участие.

Критерий за оценка: най-ниска предложена цена.

Начин и срок за подаване на офертите: до 16:30 ч. на 19.10.2021 г. Кандидатите подават предложенията на имейли delovodstvo@adis.bg с копие до spopova@adis.bg или лично в деловодството на АДИС ЕООД или по пощата на адрес: гр. София, п.к. 1504, ул. „Велико Търново“ № 27. По преценка на кандидата, офертите могат да бъдат подавани в запечатан плик, върху който се посочва името на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон за връзка и процедурата, за която се кандидатства.

Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата. При приемане на заявлението за участие, върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.