Вид търг: електронен търг чрез електронната платформа за продажба на имоти по чл. 15 и следващите се от Наредбата, на основание Заповед № А-З-153/19.10.2021г. на Управителя

Относно: продажба

ЗП: площ по документи 90,26 кв.м.(в посочената квадратура не е включена площта на идеалните части), при съседи: изток – ап.7, музеи, дворно място на жилищен блок, ул. „Хан Крум“, с прилежащи части: изба с площ 8,68 кв.м. при съседи на избеното помещение: изба № 7, дворно място на жилищен блок, заедно с 13,3427% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото

Описание: Апартамент № 8, необзаведен, състоящ се от три стаи, трапезария, кухненска ниша и обслужващи помещения, адрес на имота: гр. Варна, п.к. 9000, район Одесос, ул. „Хан Крум“ № 36, ет.4, с площ по документи 90,26 к.м.(в посочената квадратура не е включена площта на идеалните части), при съседи: изток – ап.7, музеи, дворно място на жилищен блок, ул. „Хан Крум“, с прилежащи части: изба с площ 8,68 кв.м. при съседи на избеното помещение: изба № 7, дворно място на жилищен блок, заедно с 13,3427% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, с идентификатор 10135.1507.675.1.8, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-98/10.11.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.1507.675, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, при съседи: на същия етаж: 10135.1507.675.1.7, под обекта 10135.1507.675.1.6, над обекта: няма.

Предназначение на имота: за жилищни нужди

Срок на валидност на търга: 2 месеца от публикуване на решението на електронната платформа, с включване на възможност този срок да бъде удължен с до 15 работни дни в случаите на чл. 7, ал. 2 от Наредбата.

Начална тръжна цена: 225 000 лева (двеста двадесет и пет хиляди лева). Съгласно чл. 45, ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност, доставката на сгради, които не са нови е освободена и върху продажната цена ДДС не се дължи.

Стъпка за наддаване без ДДС при условията на чл.16, ал.3, т.3 от Наредбата: 2 500 лева без ДДС.

Начален час на електронен търг: 11:00ч. българско време, при условията на чл. 7, ал. 4 от Наредбата.

Огледи: Кандидатите могат да извършват оглед на имота – обект на търга в срока, определен за краен срок, съгласно чл.7, ал.3 от Наредбата.

Оглед може да се извърши всеки работен ден след предварителна заявка на тел: 0882/177782 и предоставено от кандидата потвърждение за регистрация в електронната платформа за горепосочения търг, включително и преди заплащане на изискуемия депозит.

Начин на плащане на цената: плащането ще се извърши в срока, посочен в условията на тръжната документация, по банков път в лева.

Утвърждавам тръжна документация, която включва правилата за провеждане на електронния търг, образците на изискуемите документи, проекта на предварителния договор и информация за правното и фактическо състояние на имота – обект на търга, съгласно приложение към настоящото решение.

Депозит за участие: 50 000 лева.

Депозитът се заплаща по банков път по следните банкови сметки: в лева – IBAN BG73CECB979010B2017700, BIC код CECBBGSF, Централна кооперативна банка” АД или в евро – IBAN BG87CECB979014B2017700, BIC код CECBBGSF, Централна кооперативна банка” АД по фиксинга на БНБ в деня на нареждане на превода – до деня, определен за краен срок, съгласно чл.7, ал. 3 от Наредбата, в който могат да се регистрират всички други кандидати. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред посочени в тръжната документация. В случай, че кандидатът не удостовери съответното плащане на депозита с документ за внесен депозит и средствата не са постъпили по сметка на продавача, последният не се допуска и се отстранява от участие в търга.

Ако кандидатът плати депозита във валута различна от валутата, посочена на съответната банкова сметка, същият се връща и кандидатът не се допуска до участие в търга.

Срок за регистрация за участие в електронния търг: e 12 (дванадесет) работни дни до 23:59 часа, считано от регистрацията за участие на първия кандидат, при условията на чл.16, ал.3, т.8 във връзка с чл.7, ал.3 от Наредбата.

Специални изисквания към участниците: Критерият за класиране на участниците е най-високата предложена цена. Всички разходи, такси и разноски по сделката, за сключване на окончателен договор, включително и местния данък, се поемат изцяло от страна на купувача.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.