Вид търг: електронен търг чрез електронната платформа за продажба на имоти по чл. 15 и следващите се от Наредбата, на основание Заповед № А-З-185/18.11.2021г.

Относно: продажба

Имот: Апартамент № 42, необзаведен, находящ се в гр. София, Столична община, район „Красно село“, ж.к. „Лагера“, бл. 80Б, ет. 11.

ЗП: 114,84 кв.м. (в посочената квадратура не е включена площта на идеалните части)

Описание: Апартамент № 42, необзаведен, състоящ се от входно антре, дневна, трапезария с кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, тоалетна, мокро помещение, два балкона, при съседи: коридор, апартамент № 41, двор, двор, апартамент № 43, заедно с мазе № 38 с площ от 2,09 кв.м., при съседи на мазето: коридор, двор, коридор, мазе № 39, заедно с 1,180 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, който апартамент представлява, самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 68134.201.218.2.42, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-50/20.06.2016г. на Изпълнителния директор на АГКК, самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с  идентификатор 68134.201.218, брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.201.218.2.43, 68134.201.218.2.41, под обекта: 68134.201.218.2.39, 68134.201.218.2.86, 68134.201.218.2.38, над обекта: 68134.201.218.2.46.

Предназначение на имота: жилище, апартамент

Начална цена: 270 000 лева (двеста и седемдесет хиляди лева). Съгласно чл. 45, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност, доставката на сгради, които не са нови, е освободена и върху продажната цена ДДС не се дължи.

Стъпка за наддаване: 2700 лева.

Начален час на електронен търг: 11:00ч. българско време, при условията на чл. 7, ал. 4 от Наредбата.

Огледи: Кандидатите могат да извършват оглед на имота – обект на търга в срока, определен за краен срок, съгласно чл.7, ал.3 от Наредбата.

Оглед може да се извърши всеки работен ден след предварителна заявка на тел: 0882/177782 и предоставено от кандидата потвърждение за регистрация в електронната платформа за горепосочения търг, включително и преди заплащане на изискуемия депозит.

Начин на плащане на цената: плащането ще се извърши в срока, посочен в условията на тръжната документация, по банков път в лева.

Депозит за участие: в лева – 50 000 лева или в евро – 25 565 евро. При условие, че участникът заплатил депозитът в евро не бъде обявен за спечелил търга, сумата за депозита ще му бъде възстановена съгласно получената сума в евро.

Депозитът се заплаща по банков път по следните банкови сметки: в лева – IBAN BG73CECB979010B2017700, BIC код CECBBGSF, Централна кооперативна банка” АД или в евро – IBAN BG87CECB979014B2017700, BIC код CECBBGSF, Централна кооперативна банка” АД по фиксинга на БНБ в деня на нареждане на превода – до деня, определен за краен срок, съгласно чл.7, ал. 3 от Наредбата, в който могат да се регистрират всички други кандидати. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред посочени в тръжната документация. В случай, че кандидатът не удостовери съответното плащане на депозита с документ за внесен депозит и средствата не са постъпили по сметка на продавача, последният не се допуска и се отстранява от участие в търга.

Ако кандидатът плати депозита във валута различна от валутата, посочена на съответната банкова сметка, същият се връща и кандидатът не се допуска до участие в търга.

Срок на валидност на търга: 2 месеца от публикуване на решението на електронната платформа, с включване на възможност този срок да бъде удължен с до 15 работни дни в случаите на чл. 7, ал. 2 от Наредбата.

Срок за регистрация за участие в електронния търг: e 12 (дванадесет) работни дни до 23:59 часа, считано от регистрацията за участие на първия кандидат, при условията на чл.16, ал.3, т.8 във връзка с чл.7, ал.3 от Наредбата.

Изисквания към участниците: Критерият за класиране на участниците е най-високата предложена цена. Всички разходи, такси и разноски по сделката, за сключване на окончателен договор, включително и местния данък, се поемат изцяло от страна на купувача.

За информация: https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.