АДИС ЕООД  на основание Заповед № А-З-193/02.12.2021 на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител, за извършване на денонощна невъоръжена охрана на имущество на дружеството, находящо се в обекти на АДИС ЕООД, в това число и чрез внедрени технически системи за сигурност и осигуряване на пропускателен режим в част от обектите, посочени по вид и местонахождение в Приложение №1.

І. Изисквания към предмета на процедурата – подробно описани в Приложение №1:

1. Изпълнителят е длъжен да осигури 24 – часова физическа защита на имуществото на дружеството, находящо се в обекти на АДИС ЕООД от противоправни посегателства, в това число и чрез внедрени технически системи за сигурност, както и осигуряване на пропускателен режим в част от обектите.

2. Изпълнителят е длъжен да извършва видеонаблюдение в обекти на дружеството при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, да осигурява пропускателен режим в охраняваните обекти, включително да приеме собственото на възложителя техническо оборудване на изброените в Приложение № 1 обекти и разположеното в тях имущество, като се задължава да го пази с грижата на добър стопанин.

3. Кандидатите следва да са Администратори на лични данни, съгласно ЗЗЛД и ЗЧОД.

4. Изпълнителят е длъжен да осигурява на всеки обект по 4 (четирима) охранители на трудов договор, като спрямо тях е длъжен да спазва трудовото и осигурително законодателство на Република България по отношение на минимална работна заплата, задължително здравно и социално осигуряване, максимална продължителност на работното време, междудневна и седмична почивка, отпуски, полагащите се социални придобивки и всички други задължения, произтичащи от законов или подзаконов нормативен акт. Изпълнителят е длъжен да осигури допълнително и резервни охранители, които да са на разположение при ползване на отпуски и други отсъствия на охранителите на отделните обекти.

5. Договорът ще се сключи за срок до три години и ще влезе в сила не по-рано от м. февруари 2022г.

ІІ. Изисквания към кандидатите – подробно описани в Приложение № 2, представляващо неразделна част към настоящата заповед:

1. В процедурата имат право да участват следните търговци:

1.1. Търговци, регистрирани по реда на Търговския закон или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, които са получили лиценз по реда на Закона за частната охранителна дейност;

1.2. Търговци, регистрирани в държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, които имат право да извършват такава дейност съгласно законодателството на държавата, в която са установени и удостоверят, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност.

Документ за доказване: Кандидатите по т.1.1 прилагат към офертите си заверено копие на лиценз, а тези по т.1.2 – заверено копие на съответния документ, удостоверяващ правото да упражняват частна охранителна дейност, които следва задължително да отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност.

Кандидатите посочват задължително в офертите Единен идентификационен код (ЕИК). Юридически лица или еднолични търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – не се допускат до участие, както и такива, които не са доказали своята идентификация и правоспособност. Когато участникът е чуждестранен търговец – съответният документ трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която е установено лицето и да се представи в официален превод на български език.

2. Кандидатите трябва да притежават минимум 10 годишен опит в извършването на сходни охранителни дейности.

Документ за доказване: Документ, доказващ изискуемия професионален опит и услуги предмет на настоящата процедура.

3. Кандидатите трябва да представят 5 референции от възложители за извършени сходни охранителни дейности, удостоверяващи охраната на минимум 10 самостоятелни обекта, находящи се на различни административни адреси.

Документ за доказване: 5 референции за извършени сходни охранителни услуги, удостоверяващи охраната на минимум 10 самостоятелни обекта, находящи се на различни административни адреси.

4. Кандидатите трябва да представят декларация по образец, че никога не им е отнеман лиценза, нямат административни наказания през последните 10 години съгласно Закона за частната охранителна дейност и притежават опит в извършването на частна охранителна дейност не по – малък от 10 години.

Документ за доказване: Декларация по образец – Приложение №3.

ІII. Критерий за оценка на предложенията – най-ниска цена.

Ценовото предложение следва да е в съответствие с изискването на т.4 от раздел II от настоящата заповед.

Не се допускат до участие и се отстраняват от класиране в процедурата кандидати, които предлагат ценово предложение на по-ниска стойност от предвидената в т.4 от раздел II за всеки един от изброените обекти.

IV. Всеки кандидат представя оферта (ценово предложение) по образец – Приложение №4, в което се посочва:

1. Офертата (ценовото предложение)  се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”. Офертата, както и останалите документи, се подписват от законния представител на кандидата или упълномощен от него представител, за което се представя изрично пълномощно с нотариална заверка на подписите.

2. Офертата трябва е с валидност не по-малко от 3 месеца от нейното подаване.

  V. Насрочвам заседание на комисията на 15.12.2021г. от 11.00 часа, за която дата комисията да разгледа и оцени подадените оферти от кандидатите, като отрази получените резултати в протокол. Процедурата се провежда при закрито заседание на комисията.

VІ. Начин и срок на подаване на офертите:

             Всеки кандидат лично или чрез упълномощен негов представител подава изискуемите документи заедно с офертата (ценово предложение) в Деловодството на АДИС ЕООД всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на документите е за сметка на кандидата. Върху плика се посочват наименованието на кандидата, процедурата, за която кандидатства, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – електронен адрес. Краен срок за подаване на офертите: до 17:00 часа на 14.12.2021г. В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 4 броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17:00ч. на 20.12.2021г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 21.12.2021г. от 11.00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

За всички актуални конкурски процедури, посетете категория Поръчки.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.