„АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА“ ЕООД Ви кани да представите ценово предложение за Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи.

Обект: Каменна фасадна облицовка – Ремонтни работи за укрепване на част от каменната фасадна облицовка по алпийски способ

Местонахождение: гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ №59

Изисквания към кандидатите:

  1. Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара и да могат да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия.
  • Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище, адрес на управление.
  • При представяне на документите кандидатите задължително прилагат оферта, изготвена съгласно приложените техническа спецификация и количествена сметка. Офертата трябва да съдържа:
  • Ценово предложение по единични и общи цени на посочените в количествената сметка видове СМР;
  • Обща цена на поръчката и начин на плащане;
  • Срок за изпълнение на поръчката;
  • Гаранционни срокове на видовете СМР;
  • Валидност на офертата.

Срок за получаване на офертите: до 17.00 ч. на 29.06.2022 г.

Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на „АДИС” ЕООД в запечатан плик, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново” №27 – по пощата или на ръка. На плика да бъде записан обекта, името на фирмата, от която е предложението, ЕИК, адрес за кореспонденция и телефон за обратна връзка. В офертата също да бъде записано за кой обект се кандидатства и името на подателя, като съответно е подписана от лице, представляващо фирмата и е положен печат на същата.

Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодната оферта.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Официално наименование:       АДИС  ЕООД
Адрес:                                                 София – 1504, ул. „Велико Търново” № 27
Лице за контакт:                             инж. Коста Толоев
Телефон:                                            +359 2 948 75 12; +359 882 177 739
Факс:                                     +359 2944 43 66
Електронна поща:                          ktoloev@adis.bg

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.