Агенция дипломатически имоти в страната (АДИС) ЕООД открива процедура за избор на Изпълнител за Извършване на ремонтни работи за подмяна на пешеходна дворна (тротоарна) настилка в Резиденция 1.
Обект: Пешеходна дворна настилка в Резиденция 1.
Местонахождение: Резиденция 1 находяща се в София, бул. „Симеоновско шосе“ №59.

Приблизителната стойност на услугата е 53 738 (петдесет и три хиляди седемстотин тридесет и осем) лева без ДДС.

Изисквания към кандидатите:

 1. Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара и да предоставят изпълнение на услуга с определените в заданието условия.
 2. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище и адрес на управление.

  Кандидатите задължително прилагат оферта, изготвена съгласно приложените техническа спецификация и количествена сметка. Офертата трябва да съдържа:
 • Количествено-стойностна сметка (Приложение №2) попълнена с единични и общи цени на посочените в количествената сметка видове СМР;
 • Попълнен Обр 1.

  Краен срок на събиране на офертите: 29.06.2022 г. до 17.00 часа.

В случай, че в определения срок са подадени по-малко от четири броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 часа на 06.07.2022 г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 07.07.2022 г. от 10.30 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

Критерий за оценка на офертите – съгласно Методика за оценяване към настоящата заповед.

Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново“ №27 – по пощата или на ръка. На плика да бъдат записани:

 • предметът на процедурата;
 • името на обекта;
 • името на фирмата, от която е предложението;
 • адрес и телефон за обратна връзка.

  Същите данни да бъдат записани и в офертата, която трябва да е подписана от лице, представляващо фирмата и с положен печат на същата.

Разгледайте и другите Обявени поръчки на АДИС ЕООД.

Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.