Агенция дипломатически имоти в страната (АДИС) ЕООД, на основание Заповед № А-З-91/22.06.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Ремонтни работи по градински пътеки във вътрешния двор на имот на ул. „Алфред Нобел“ №4.

Приблизителната средна стойност на услугата е 11 200 (единайсет хиляди и двеста) лева без ДДС.

Изисквания към кандидатите:

 1. Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, да предоставят изпълнение на услуга с определените в заданието условия.
 2. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище и адрес на управление.
 3. Кандидатите задължително прилагат оферта, изготвена съгласно приложеното задание за офериране, съдържащо количествена сметка. Офертата трябва да съдържа: -Количествено-стойностна сметка (Приложение №1) попълнена с единични и общи цени на посочените в количествената сметка видове СМР;
  -Попълнена оферта – Обр. 1

  Срок за изпълнение на ремонтните работи – до 10.08.2022 г.


Краен срок за подаване на офертите: 30.06.2022 до 17ч.

В случай, че в определения срок са подадени по-малко от четири броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 часа на 07.07.2022 г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 08.07.2022 г. от 10.30 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново“ №27 – по пощата или на ръка. На плика да бъдат записани:

 • предметът на процедурата;
 • името на обекта;
 • името на фирмата, от която е предложението;
 • адрес и телефон за обратна връзка.
  Същите данни да бъдат записани и в офертата, която трябва да е подписана от лице, представляващо фирмата и с положен печат на същата.

Разгледайте и другите Обявени поръчки на АДИС ЕООД.

Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.