АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-116/05.08.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за
Доставка, пломбиране и кодиране на 308 бр. радиоводомери за обекти на АДИС ЕООД, находящи се на адреси: гр. София, ул. „Чарлз Дарвин“ №25, ул. „Фр. Ж. Кюри“ №16, бл. 155, ул. „Фр. Ж. Кюри“ №17, бл.2, ул.“Фр. Ж. Кюри“ №19, бл. 1 и ул. „Фр. Ж. Кюри“ №15, бл. З.

Изисквания към кандидатите:

 1. Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара и да могат да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия.
 2. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище, адрес на управление.
 3. При представяне на документите кандидатите прилагат оферта, която трябва да съдържа:
 • ценово предложение;
 • обща цена на поръчката и необходим аванс;
 • срок за изпълнение на поръчката;
 • гаранционни срокове;
 • валидност на офертата.

Краен срок на събиране на офертите: 19.08.2022 г. до 17.00 часа.

В случай, че в определения срок са подадени по-малко от четири броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 часа на 26.08.2022 г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 29.08.2022 г. от 10.30 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

Резултатите от класирането се отразяват в протокол, който се утвърждава от Управителя. На база утвърдения протокол се сключва договор с избрания Изпълнител.

Критерий за оценка на офертите: икономически най-изгодното предложение, като комисията се ръководи от следните критерии: цена на услугата, качество на продукта, срок за изпълнение, гаранционни срокове и начин на плащане.

Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново“ № 27 – по пощата или на ръка. На плика да бъдат записани:

 • предметът на процедурата;
 • местонахождението на обекта;
 • името на фирмата, от която е предложението;
 • адрес и телефон за обратна връзка.

Същите данни да бъдат записани и в офертата, която трябва да е подписана от лице, представляващо фирмата и с положен печат на същата.

Разгледайте и другите Обявени поръчки на АДИС ЕООД.

Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.