АДИС ЕООД на основание Заповед №А-З-118/05.08.2022г. на Управителя, открива процедура въз основа на не по-малко от 4 оферти, за избор на доставчик на активна електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на АДИС ЕООД, за срок от 1 година за обекти, описани в документацията за доставка на електрическа енергия, неразделна част към настоящата заповед и разделени по позиции, както следва:

Позиция № 1 – Обекти, находящи се в гр. София и гр. Самоков.
Прогнозно годишно количество на необходимата електрическа енергия ниско и средно напрежение за Позиция № 1 – 385 МВтч.

Позиция № 2 – Обект, находящ се в гр. Варна.
Прогнозно годишно количество на необходимата електрическа енергия ниско и средно напрежение за Позиция № 2 – 140 МВтч.

Изисквания към кандидатите:

А. Годност за упражняване на професионалната дейност:

1.Български юридически лица – търговци – представят удостоверение за регистрация или пререгистрация по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или посочват Единен идентификационен код (ЕИК). Юридически лица -търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, не се допускат до участие.
Документ за доказване: Заверено копие от удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се изисква заверено копие от документа, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението във връзка с настоящата доставка.

2. Участникът следва да притежава валиден лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“, съгласно чл. 39, ал.1, т.5 от Закона за енергетиката /ЗЕ/ и/или „Производство на електрическа енергия“, съгласно чл. 39, ал.1, т.1 от ЗЕ, съдържаща и правата и задълженията, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ.
Документ за доказване: Заверено копие на валиден лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“, съгласно чл. 39, ал.1, т.5 от Закона за енергетиката /ЗЕ/ и/или „Производство на електрическа енергия“, съгласно чл. 39, ал.1, т.1 от ЗЕ, съдържаща и правата и задълженията, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ.

3. Участникът следва да е регистриран от „Електроенергиен системен оператор“ Е АД, към крайната дата на подаване на предложението, в Регистъра на координатори на балансиращи групи и в регистъра на търговските участници, с посочен идентификационен номер и със статус „активен“.
Документи за доказване: Заверено копие на документ, удостоверяващ регистрация в „Регистър на координатори на балансиращи групи“ и в регистър на търговските участници в „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.

4. Участникът следва да има сключен договор със съответния мрежови оператор по смисъла на чл. 11, т. 13 и чл. 23 от Правила за търговия с електрическа енергия.
Документ за доказване: Удостоверение от съответния мрежови оператор за сключен договор по смисъла на чл. 11, т.13 и чл. 23 от Правила за търговия с електрическа енергия или заверено копие от сключен договор.
Документите по т. 1, т. 2 и т. 3, с които се доказва годността за упражняване на професионалната дейност на участника, както и документа по т.4 се представят заедно с всички изискуеми документи и следва да са валидни към датата на сключване на договора за доставка на електрическа енергия.

Б. Минимални технически и професионални възможности:

1. Участниците следва да са изпълнили минимум една доставка с предмет, идентичен или сходен с този на доставката през последните три години, считано до датата на подаване на офертата. Под сходни с предмета на доставката се разбират дейности, свързани с доставката на електрическа енергия и осъществяване на функциите на балансираща група.
Документи за доказване: Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на настоящата процедура, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените доставки.

2. Участниците следва да разполагат с внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен сертификат, с обхват в съответствие с предмета на доставката.
Документи за доказване: Заверено копие от сертификат или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Критерий за оценка – икономически най-изгодната оферта, като комисията се ръководи от следните критерии:
П.1 – предлагана цена за 1 МВтч активна електрическа енергия – 80%
П.2 – фиксирани такси за цена на акциз, такса достъп до електропреносната мрежа, такса пренос през разпределителната мрежа, такса задължение към обществото, добавка към цената за отдадена/консумирана реактивна енергия – 2%
П.З – внесен основен капитал на дружеството – 10%
П.4 – неустойки за неусвоено или надвишено количество – 2%
П.5 – срок на писмено предизвестие до купувача за промяна на цената – 2%
П.6 – условия за прекратяване на договора – 2%
П.7 – дължими обезщетения и неустойки – 2 %

На участника дал най-благоприятна оферта по всеки отделен показател се дават максимално количество точки – 100 т. Класираният на второ място получава- 90 т., на трето място – 80 т., на четвърто място – 70 т., на пето място – 60 т., на шесто място – 50 т., на седмо – 40 т., на осмо – 30 т., на девето – 20 т. и от десето място надолу – 0 т.

Крайната оценка на всеки кандидат се получава по следната формула:


КО = П.1*0,8 + П.2*0,02 + П.3*0,10 + П.4*0,02 + П.5*0,02 + П.6*0,02 + П.7*0,02

Ценовото предложение за съответна позиция и/или позиции следва да се представи в отделен запечатан непрозрачен малък плик с надпис „Предлагана цена“ по образец, подписано от представляващия участника или упълномощено лице. Запечатаният и надписан по посочения начин малък плик с ценово предложение и/или ценови предложения се поставя в големия плик с останалите документи и се запечатва от участника.

Офертите се подават до 17.00ч. на 12.08.2022г. на адрес: гр. София, ул. „Велико Търново“ № 27, лично или по пощата в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочват данните на кандидата, процедурата и позицията, за която кандидатства, адрес за кореспонденция и телефон. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на документите е за сметка на кандидата. В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 4 броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00ч. на 18.08.2022г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 19.08.2022г. от 10.00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

Офертите се подписват от законен или упълномощен представител на кандидата с изрично пълномощно и трябва да отговарят на изискванията, описани в Документацията. Участниците следва да представят предложенията си, съгласно приложените образци в Документацията.

Разгледайте и другите Обявени поръчки на АДИС ЕООД.

Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.