АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-125/25.08.2022г. на Управителя, обявява процедура за избор на доставчик на 30 бр. LED осветителни тела в окачен растерен таван Армстронг 600х600 с мощност 40W и цветна температура 4900К с вкл. драйвър за всяко, за партерен етаж на офис сградата на АДИС ЕООД.

Изисквания към кандидатите:

-Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, с утвърдено присъствие на пазара и да могат да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия.

-Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище, адрес на управление.

-При представяне на документите кандидатите прилагат оферта, която трябва да съдържа:

  • ценово предложение;
  • обща цена на поръчката и необходим аванс;
  • срок за изпълнение на поръчката;
  • гаранционни срокове;
  • валидност на офертата.

Краен срок на събиране на офертите: 01.09.2022 г. до 17.00 часа.

В случай, че в определения срок са подадени по-малко от четири броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 часа на 09.09.2022 г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 12.09.2022 г. от 10.30 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

Резултатите от класирането се отразяват в протокол, който се утвърждава от Управителя. На база утвърдения протокол се сключва договор с избрания Изпълнител.

Критерий за оценка на офертите: икономически най-изгодното предложение, като комисията се ръководи от следните критерии: цена на услугата, качество на продукта, срок за изпълнение, гаранционни срокове и начин на плащане.

Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново“ № 27 – по пощата или на ръка. На плика да бъдат записани:

  • предметът на процедурата;
  • местонахождението на обекта;
  • името на фирмата, от която е предложението;
  • адрес и телефон за обратна връзка.

Същите данни да бъдат записани и в офертата, която трябва да е подписана от лице, представляващо фирмата и с положен печат на същата.

Разгледайте и другите Обявени поръчки на АДИС ЕООД.

Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.