АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З-210/21.11.2022 г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за доставка на услуга за Извършване на медицински прегледи на работници и служители на „АДИС” ЕООД.

Критерии за оценка: предложена оптимална цена, съобразно изискванията на процедурата.

Изисквания към кандидатите:

Кандидатите да бъдат регистрирани като лечебни заведения за извънболнична помощ в регистъра на Районната здравна инспекция, като към офертите си посочват под кой номер са вписани в регистъра.

Кандидатите следва да притежават последно поколение диагностична техника, както и да предоставят самостоятелна оферта за всеки конкретен вид преглед, който могат да предложат.

      2.1 Преглед от терапевт – кардиолог: анамнеза, с която се изяснява наличието на рискови фактори за възникване на социално значими заболявания – лекарски преглед, измерване на кръвно налягане, ЕКГ, ехография.

     2.2. Преглед мамолог: ехография и/или мамография и палпация на млечни жлези.

     2.3. Преглед гинеколог: анамнеза, обективен преглед, ехограф.

     2.4. Преглед уролог: ехография и клиничен преглед.

     2.5. Костна дезинтометрия – измерване на костна платност за остеопороза.

3. Да се предложат цени за всеки индивидуален преглед:

– в помещение в административната сграда на АДИС ЕООД /ако това е възможно/;

            – в кабинет в специализираното заведение на кандидата.

4. Критерии за оценка: комисията се ръководи от следното – качество на предоставената услуга, срок за изпълнение, местоизвършване на прегледите, цена.

            5. За участие в процедурата кандидатите представят следните документи за легитимация за български юридически лица – търговци – извлечение от търговския регистър с посочване на Единен идентификационен код (ЕИК) и документ за акредитация.

Срок за подаване на офертите: до 28.11.2022 г. до 17.00 часа. Кандидатите подават лично или по пощата документите си в затворен запечатан плик,  върху който се посочва името на кандидата, адрес за кореспонденция и процедурата, за която се кандидатства. В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 4 броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срока за получаване на оферти се удължава, считано до 17.00 ч. на 05.12.2022 г.

Ако кандидатът изпраща заявлението чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на кандидата. При приемане на заявлението за участие, върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, които са получени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик, както и когато върху плика не са посочени данните на кандидата, процедурата, за която се подават, адрес за кореспонденция и телефон. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.

          Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на „АДИС” ЕООД в запечатан плик, всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа или по пощата на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново” № 27. На плика да бъде записано името на кандидата, адрес за кореспонденция и процедурата за която се кандидатства.           

Разгледайте и другите Обявени поръчки на АДИС ЕООД.

Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.