АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-211/22.11.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на доставчик за закупуване на бяла и черна техника за нуждите на Вила АДИС, к.к. „Боровец“, разделено по позиции, както следва:
Позиция № 1:
Телевизор – 50 инча смарт, технология.
Позиция № 2:
Пералня – свободностояща, мин 1200 оборота, поддържаща кратка 30 мин програма и програма пара.
Позиция № 3:
Сушилня – свободностояща с термопомпа.

Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, с посочен или приложен в офертата Единен идентификационен код (ЕИК). Юридически лица или еднолични търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – не се допускат до участие.

Критерий за оценка – икономически най-изгодната оферта, като комисията се ръководи от следните показатели: цена, срок на доставка, начин на плащане, гаранции.

Офертите се подават в деловодството на АДИС ЕООД до 17:00 ч. на 25.11.2022г.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.