АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-213/23.11.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за „Демонтаж на съществуващата ел. задвижка, доставка и монтаж на нова ел. задвижка за гаражна секционна врата и запазване на устройството за контрол на достъпа, доставка и монтаж на нова пружина и ремонт на горния панел на секционната врата на обект на АДИС ЕООД на ул. „Ф.Ж. Кюри“№19, бл.1, подземен гараж , съгласно Задание за офериране.

Изисквания към кандидатите:

  1. Да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър и
    регистър на ЮЛНЦ, с утвърдено присъствие на пазара, да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия, както и референции за подобни обекти.
  2. Да представят предложенията си съгласно приложеното Задание за офериране.

Краен срок за събиране на офертите: 30.11.22 г. до 17,00 часа.

В случай, че в определения срок са подадени по-малко от три броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на офертите се удължава до 17,00 часа на 02.12.2022г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 05.12.2022г. от 14,00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодното предложение на база цена, срок за доставка и гаранционен срок.

Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа или по пощата на адрес: гр. София 1504, ул. „ВеликоТърново“ № 27. На плика да бъде записан обекта, името на фирмата, от която е предложението, единен идентификационен код /ЕИК/, седалище и адрес на управление, телефон и лице за контакт. Офертата да е подписана от лице, представляващо фирмата и да е положен печат на същата.

Разгледайте и другите Обявени поръчки на АДИС ЕООД.

Разгледайте имотите на АДИС и в YouTube

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.