АДИС ЕООД, на основание Заповед № А-З- 225/15.12.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за Подмяна на дървени парапети на тераси в имота на ул. „Иозеф Валдхард“ №5, рез.4, гр. София, съгласно Техническото задание.

Изисквания към кандидатите:

-Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър, да предоставят изпълнение на услуга с определените в заданието условия.

-Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище и адрес на управление.

-Кандидатите задължително прилагат оферта, изготвена съгласно приложеното задание за офериране, съдържащо количествена сметка. Офертите трябва да съдържат:

-Количествено-стойностна сметка (Приложение №1) попълнени с единични и общи цени на посочените в количествените сметки видове СМР;

-Попълнена оферта – Обр. 1;.

Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодна оферта, съгласно Методика за оценяване, неразделна част от настоящата заповед.

Краен срок на събиране на офертите: 09.01.2023 г. до 17.00 часа.

В случай, че в определения срок са подадени по-малко от три броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 часа на 16.01.2023 г.

Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 17.01.2023 г. от 10.30 часа. на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново“ №27 – по пощата или на ръка. На плика да бъдат записани:

  • предметът на процедурата;
  • името на обекта;
  • името на фирмата, от която е предложението;
  • адрес и телефон за обратна връзка.
    Същите данни да бъдат записани и в офертата, която трябва да е подписана от лице, представляващо фирмата и с положен печат на същата.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.