АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-23/15.03.2023г на Управителя, открива процедура за избор на доставчик на два броя перални машини.

Технически параметри:

Зареждане: фронтално
Капацитет: минимум 6 кг
Обороти: минимум 1000 об./мин.
Мотор: инверторен
Дълбочина: максимум 58 см
Кратка програма: максимум 30 мин.
Наличие на отложен старт;
Гаранция: минимум 24 месеца

Изисквания към кандидатите: български юридически лица – търговци, задължително посочват в офертите си Единен идентификационен код (ЕИК) за проверка дали са регистрирани или пререгистрирани по Закона за Търговския регистър и регистъра на юридически лица с нестопанска цел. Юридически лица – търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закона на Търговския закон и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел не се допускат до участие.

Офертите се подават в деловодството на АДИС ЕООД – гр. София 1504, ул. „Велико Търново“ №27, всеки работен ден от 9 до 17 часа или на електронен адрес delovodstvo@adis.bg, като в офертата подадена по електронен път, кандидатът посочва данните си, процедурата, по която се подава, адрес за кореспонденция и телефон.

Ако кандидатът изпраща офертата си чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на документите е за сметка на кандидата. Върху плика се посочват данните на кандидата, процедурата, за която се подават, адрес за кореспонденция и телефон.

Офертите се подписват от законен или упълномощен представител на кандидата, с приложено нотариално заверено пълномощно.

Краен срок за събиране на офертите: 21.03.2023г. до 17 часа.

В случай, че в определения срок са подадени по-малко от три броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на офертите се удължава до 17 часа на 24.03.2023г.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.