АДИС ЕООД, въз основа на Заповед № А-3-24/16.03.2023 на Управителя, открива процедура за избор на доставчик за изработка, доставка и монтаж на стъклена врата хармоника, стъклени единични врати и подмяна на алуминиев хънтър в апартаменти № 6 и 8 на ул. „Ж. Кюри“ №19.

Изисквания към кандидатите: 

-български юридически лица – търговци, които задължително да посочат в офертите си Единен идентификационен код (ЕИК) за проверка дали са регистрирани или пререгистрирани по Закона за Търговския регистър и регистъра на юридически лица с нестопанска цел. Юридически лица – търговци, които не са регистрирани или пререгистрирани по Закона на Търговския закон и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел не се допускат до участие.

-Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, ЕИК, седалище и адрес на управление и позицията, за която кандидатстват. При набавяне на оферти по интернет, те трябва да съдържат необходимата информация за наличност, цена, ЕИК на търговеца.

-Кандидатите представят предложенията си, съгласно приложеното задание за офериране.

Краен срок за събиране на офертите: 27.03.2023г. до 17 часа.

В случай, че в определения срок са подадени по-малко от 4 броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на офертите се удължава до 17 часа на 31.03.2023г.

Критерии за оценка на офертите: икономически най-изгодното предложение.

Офертите се подават до посочения краен срок в запечатан плик в деловодството на АДИС ЕООД, гр. София 1504, ул. „Велико Търново“ №27 всеки работен ден от 9 до 17 часа или на електронен адрес delovodstvo@adis.bg

Ако кандидатът изпраща офертата чрез обикновена, препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка, като в този случай рискът от забава или загубване на документите е за сметка на кандидатите.

На плика трябва да бъдат записани:

-предмет на процедурата
-името на обекта
-името на фирмата, от която е предложението
-адрес и тел. за обратна връзка.

Същите данни да бъдат записани и в офертата, която трябва да е подписана от лице, представляващо фирмата и с положен печат на същата.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.